Movité věci, dlužník SALTEN s. r. o.

Krátký popis:

Prodej mimo dražbu, dlužník SALTEN s. r. o.

Insolvenční správce Zrůstek a partneři v.o.s.

Movité věci

Movité věci, blíže uvedené v soupisu majetkové podstaty dlužníka zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 6. 4. 2020, pod č. j. KSPH 61 INS 29965/2019 -B-15, pod položkou B II. Movitý majetek, poř. č. 1, 2, 3 a 5, s výjimkou věcí tvořících předmět zajištění, tj. 19 kusů čtvercových věží (z toho 7 kusů s podlahou a 12 kusů bez podlahy), přičemž se jedná o ocelové konstrukce z jacklů 70 x 70 mm čtvercového půdorysu o rozměrech základny 1 x 1 m a výšce 2,4 m.

Soupis majetkové podstaty v příloze.

Způsob prodeje

- mimo dražbu, výběrové řízení o nejvhodnější návrh

- je vyžadováno složení jistoty ve výši 500.000,00 Kč jako podmínka účasti ve výběrovém řízení

Minimální kupní cena není stanovena, nejvyšší nabídka
Lhůta pro podávání nabídek do 1. 2. 2021

 

Podmínky výběrového řízení a způsob podávání nabídek naleznete v příloze – oznámení o vyhlášení výběrového řízení.